Organizacija merenja emisija zagađujućih materija u vazduh

Svaki privredni subjekt čije obavljanje aktivnosti dovodi do emitovanja zagađujućih materija u vazduh, dužan je da sprovodi merenja emisija preko ovlašćenih i akreditovanih organizacija. Emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnog izvora utvrđuje se merenjem ili izračunavanjem emisionih parametara na osnovu rezultata merenja.

Merenja emisija zagađujućih materija u vazduh moraju se obavljati u svemu u skladu sa Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh (Sl. glasnik RS, br. 71/10 i 6/11) i prema utvrđenom Planu merenja emisije.

Rezultati merenja se porede sa graničnim vrednostima emisije propisanim u Uredbi, a o merenjima emisije se izrađuje Izveštaj, koji se dostavlja nadležnim inspekcijskim organima.

Zagađujuće materije koje se prate u emisijama u vazduh mogu biti: ukupne praškaste materije, neorganske praškaste materije, neorganske gasovite materije, organske materije i kancerogene materije.

Merenja emisija zagađujućih materija u vazduh se obavljaju na emiterima postrojenja za sagorevanje (velikih, srednjih i malih; na čvrsto, tečno i gasovito gorivo), kao i na postrojenjima za: preradu uglja, preradu mineralnih sirovima, postrojenja crne i obojene metalurgije, postrojenja za površinsku obradu metala i drugih materijala, postrojenja hemijske industrije, postrojenja za tretman otpada i drugih materijala, postrojenja za preradu otpadnih voda, kao i ostalih postrojenja.

Merenje emisije zagađujućih materija se može vršiti kao pojedinačno merenje emisije, koje podrazumeva sukcesivnu analizu dovoljnog broja uzoraka otpadnog gasa i kontinualno merenje, koje pradstavlja neprekidno merenje tokom perioda rada stacionarnog izvora.

Pojedinačna merenja se obavljaju kao:

1)      garancijska merenja – nakon izgradnje ili rekonstrukcije objekta, u roku od 3 do 6 meseci,

2)      povremeno (periodično) merenje radi povremenih kontrola vrednosti emisija ili mernih uređaja za kontinualno merenje,

3)      kontrolno merenje – obavlja se ukoliko rezultati merenja garancijskog, povremenog ili posebnog merenja prelaze granične vrednosti emisija, a obavlja se nakon preduzimanja tehničko-tehnoloških mera u cilju smanjenja emisija u vazduh,

4)      posebno merenje – kada postoji osnovana sumnja da je došlo do prekomernog ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, ili kada postoji sumnja u ispravnost rezultata merenja.

Operater koji samostalno vrši kontinualno merenje emisije dužan je da vrši i povremeno merenje emisije u cilju kontrole mernih uredaja za kontinualno merenje jednom godišnje.

Operater koji ne vrši samostalno kontinualno merenje emisije dužan je da vrši povremeno merenje emisije dva puta godišnje. Merenje emisije se obavlja prema propisanim manualnim ili automatskim metodama.

Osim organizovanja merenja emisije i dostavljanja Izveštaja o pojedinačnom merenju, AGROTERMEKO obavlja i uslugu izrade Izveštaja o godišnjem bilansu emisija koji se, na propisanom obrascu, dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine.

Reference saradnika AGROTERMEKO u oblasti merenja emisija zagađujućih materija u vazduh:

-        Termoelektrana „Nikola Tesla“,

-        Cementare: Titan Kosjerić, Lafarge Beočin i Holcim Novi Popovac,

-        HIP Petrohemija,

-        Fabrika kreča „Jelen Do“,

-        Rudnik i flotacija „Rudnik“,

-        „Valjaonica bakra Sevojno“,

-        JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“

-        Pivara „Weifert“ Pančevo,

-        Toplane JKP „2. oktobar“, Vršac, itd.