Izrada Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu

AGROTERMEKO obavlja usluge izrade Studija o proceni uticaja projekata na životnu sredinu, koje obuhvataju sve faze u postupku procene uticaja, a podrazumevaju izradu Zahteva za odlučivanje o potrebi izrade studije, izradu Zahteva za određivanje obima i sadržaja studije, izradu Studije o proceni uticaja projekta na životnu sredinu, javnu prezentaciju Studije, učešće u javnoj raspravi i odbranu studije pred Tehničkom komisijom.
Pored toga, AGROTERMEKO obavlja i poslove zastupanja Investitora pred nadležnim organima, koji obuhvataju izradu opisa projekta i ostale potrebne dokumentacije u svrhu prikupljanja potrebnih mišljenja, uslova i saglasnosti nadležnih organa i organizacija.

U svrhu izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu AGROTERMEKO, u saradnji sa Investitorom, formira multidisciplinarni tim za izradu Studije. Studija se radi na bazi projektne dokumentacije i u skladu sa svim važećim nacionalnim i međunarodnim zakonima, standardima i normama.

Prema članu 5 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS, br. 135/04 i 36/09) „nosilac projekta ne može pristupiti izvođenju projekta bez sprovedenog postupka procene uticaja i saglasnosti nadležnog organa na studiju o proceni uticaja“.

Procena uticaja projekta na životnu sredinu je preventivna mera zaštite životne sredine, a cilj joj je definisanje potencijalnih uticaja i određivanja potrebnih mera zaštite životne sredine, kako bi se u toku redovne eksploatacije, a i u slučajevima mogućih udesa, sprečile negativne posledice na životnu sredinu.

Procena uticaja se vrši na osnovu Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu (Sl. glasnik RS, br. 84/05), za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanja otpadom i komunalnih delatnosti. Procena uticaja se vrši i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.

Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Pored pomenutih, predmet procene uticaja su i projekti koji su realizovani bez izrade studije o proceni uticaja, a nemaju odobrenje za izgradnju ili upotrebu (procena uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu).

Reference saradnika AGROTERMEKO u oblasti izrade Studija o proceni uticaja na životnu sredinu:

  • Ministarstvo resursa i voda Republike Alžir – izgradnja brane „Tarzout“,
  • Elektroprivreda Srbije – revitalizacija hidroelektrane „Zvornik“,
  • Farmakom MB – eksploatacija i prerada rude olova i cinka, rudnik „Suva ruda“, Raška,
  • „Bosilmetal“ – rudnik olova i cinka „Podvirovi“, Bosilegrad,
  • IGM Mladost – površinska eksploatacija opekarske gline iz ležišta „Resinac“, kod Topličke Male Plane,
  • „Strabag“ – kamenolom „Rgotinski krš“, Zaječar,
  • Fabrika za alkalnu aktivaciju bentonita, Šipovo (Bosna i Hercegovina),
  • Kamenolom „Dobrovodica“, Batočina.