Izrada Plana merenja emisija zagađujućih materija u vazduh

Uredbа o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh (Sl. glasnik RS, br. 71/10 i 6/11) propisuje obavezu izrade Plana merenja emisija operaterima, tj. pravnim licima čije aktivnosti dovode do emitovanja zagađujućih materija u vazduh.

AGROTERMEKO sa svojim saradnicima i u bliskoj saradnji sa operaterom vrši uslugu izrade Plana merenja emisije zagađujućih materija u vazduh. Plan merenja emisije se izrađuje prema konkretnim lokacijskim i tehnološkim uslovima, a obuhvata: identifikaciju svih stacionarnih izvora emisije u vazduh, identifikaciju svih zagađujućih materija i njihovih graničnih vrednosti, kriterijume za uspostavljanje mernih mesta, odabir metoda merenja, određivanje potrebnog broja uzoraka otpadnog gasa i učestalosti merenja emisija na godišnjem nivou.

Inspektor nadležan za poslove zaštite životne sredine, tokom inspekcijskog nadzora, utvrđuje da li je Plan merenja pripremnjen u skladu sa Uredbom.