DVO DIGESTORI

Kratak opis DVO (GHD Inc) Anaerobno Digestorskih sistema

Anaerobno digestorske sisteme izgrađene prema tehnologiji kompanije DVO Inc. (mešno protočni sistem) izdvaja njihova efikasnost, pouzdanost, cenovna prihvatljivost, jednostavnost i minimalni troškovi održavanja.

DVO Inc. anaerobno digestorski sistem je patentirana tehnologija tretmana organskog otpada i proizvodnje biogasa koji se koristi na farmama i u prehrambenoj industriji.

DVO sistemi su osmišljeni spajanjem dva tipa digestora mešnih (mixed) i protočnih (plug flow), čime su objedinjene dobre osobine, odnosno uklonile mane, oba navedena sistema. DVO digestorski sistem je mešno protočnog karaktera (mixed-plug flow) i njegova osnovna karakteristika je zagarantovano vreme zadržavnja otpada u digestoru čime se postiže maksimalna razgradnja organskih materija, što za pozitivnu posledicu ima, kvalitetan digestat na izlazu iz digestora i povećanu proizvodnju biogasa, koji nastaje kao proizvod razgradnje otpada u anaerobnim uslovima u digestoru.

U zavisnosti od nivoa podzemnih voda, digestori se grade kao ukopani, poluukopani ili nadzemni objekti, pri čemu je i nadzemni deo, do vrha, zagrnut zemljom u cilju bolje toplotne izolacije. Svi spoljašnji zidovi digestora i krov su izolovani, kako bi se smanjila potrošnja toplote. Toplota za grejanje digestora se koristi kao otpadna toplota iz generatorskog seta (kogenerator ili CHP uređaj) .

Digestat na izlazu iz digestora, zahvaljujući patentiranom sistemu i zagarantovanom vremenu zadržavanja materije u digestoru se makimalno razlaže što za posledicu ima maksimalnu redukcija patogena i maksimalnu proizvodnju biogasa.

Posle prolaska i tretiranja ulaznih sirovina kroz DVO patetntirani digestor, digestat se separiše u separatoru, pri čemu, čvrsta frakcija iz separatora može biti korišćena kao prostirka na govedarskim farmama. Čvrstu frakciju digestata nije potrebno dodatno tretirati. Zahvaljujući jedinstvenom sistemu tretiranja, otpad je maksimalno prerađen i dostigao kvalitet koji zadovoljava uslove da se čvrsta frakcija bezbedno koristi kao prostirke za muzne krave a proizvodnja biogasa dostiže maksimalne vrednosti. Vise od 200 000 muznih krava odgaja se na prostirci nastaloj u zavrsnoj fazi anaerobne digestije u DVO sistemima uz maksimalnu produkciju visokokvalitetnog mleka koje sadrži minimalni udeo somatskih ćelija i bakterija.

Dijagram procesa možete preuzeti klikom na sledeći link.